MSW is sociale innovatie


Mevrouw Slimmer Werken richt zich op die sociale innovatie die transformatief van aard is en gericht op culturele en systemische veranderingen. En daarmee onomkeerbaar en geborgd. Het potentieel voor transformatie en empowerment  (onderdelen van sociale innovatie) wordt nog onvoldoende benut in de aanhoudendheid en complexiteit van huidige maatschappelijke uitdagingen. Hoe geef je vorm en inhoud aan de relaties tussen sociale innovatie, transformatieve verandering en empowerment.  Hoe benut je het aanwezige probleemoplossend vermogen. Dat is wat Mevrouw Slimmer Werken doet. 

Sociale innovatie gaat over het zoeken naar nieuwe antwoorden op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken door een bundeling van menskracht, financiën, expertise en doorzettingskracht. Oplossingen waarbij het niet vanzelfsprekend is dat de overheid die alleen kan oppakken. Er zijn juist nieuwe samenwerkingsverbanden nodig tussen burgers, overheden en bedrijven om zo ‘maatschappelijke energie’ op te wekken.

MSW en het andere organiseren

Mevrouw Slimmer Werken is ook: nieuwe vormen van organiseren. Wat zijn de gevolgen hiervan voor het leiderschap. MSW geeft een duidelijke focus op ont-managen en/of ontregelen. Daarnaast faciliteert ze eigenaarschap en vakmanschap. Dit zorgt voor een verplatting van organisaties en snelle(re) verbindingen richting de (arbeids)markt en een hoge mate van zelfsturing. Leiderschap is niet of steeds minder gekoppeld aan formele hiërarchische functies, maar aan rollen die op een bepaald moment relevant zijn.

MSW is ook Slimmer verbinden

Vanuit een bestuurskundig perspectief van sociale innovatie besteed MSW aandacht aan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen partijen die nodig zijn om maatschappelijke vraagstukken (‘wicked problems’) optelossen. Samenwerken gaat niet vanzelf. MSW ondersteunt dit proces op diverse terreinen: bij afstemmingsafspraken, projectmatig samenwerken of samenwerken in een keten. Daarnaast adviseert MSW zorgaanbieders met vraagstukken als; samenwerking vanuit ander perspectief, wijkgerichte samenwerking, aandoeningsgerichte samenwerking of juist een combinatie van beide. Bij elkaar brengen van (zorg) ondernemers, onderzoekers, ambtenaren en burgers rond uiteenlopende maatschappelijke vernieuwingsvraagstukken. Samenwerking tussen partijen. Dat is wat ik bereiken wil met de inzet van de kennis en kunde van Slimmer Verbinden.